Bảo trì cập nhật Đại Hải Chiến

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang sẽ tiến hành cập nhật phiên bản Đại Hải Chiến vào lúc 00 giờ đến 04 giờ ngày 05/05/2012. Hệ thống sẽ được bảo trì trong thời gian này để thực hiện cập nhật.

Bảo trì hệ thống

Từ 00 giờ đến 04 giờ ngày 05/05/2012

Vậy, kính mời quý thành chủ quay lại sau thời điểm này để trải nghiệm phiên bản mới nhất của Ngọa Long.

Bổn trang kính báo!