Bảng huấn luyện kỹ năng cho Quý Tử

Quý thành chủ kính mến!

BĐH Ngọa Long xin gửi đến quý thành chủ bảng kỹ năng huấn luyện Quý Tử của từng nước. Vậy quý thành chủ cần đối chiếu theo bảng này để có thể xác định phương hướng khi huấn luyện cho Quý Tử của mình!

Ngoài ra, mời quý thành chủ lưu ý tham khảo thông tin về các kỹ năng không thể huấn luyện được của từng nước tại đây!

Kỹ năng nước Thục

Hệ hỗ trợ
Phấn Chấn Nhân Tâm Lệ Thanh Nộ Xích Thông Báo An Dân Kích Động Nhân Tâm
Cổ Vũ Nhục Mạ Thủ Hộ Hủy Hoại
Phấn Chấn Giao Chiến Ngự Giáp Bài Lãng
Kích Dương Ám Tế Tán Ca Chiết Binh
Lôi Cổ Gió Lốc Hãn Vệ Kịch Độc
Thiên Mệnh Lạc Thạch Trị Liệu
Vô Ngại Ôn Dịch Sát Ý
Giải Nan Trị Dũ
Kiêu Hùng Hội Tâm
Bài Nhiễu Thiết Đề
Khích Lệ Chuyên Chú
  Thầy lang
  Tường Đồng
  Phiến Động
Hệ cơ giới
Tinh Thông Vũ Khí Tu Sửa Kiến Trúc Huấn Luyện Nhẫn Nại Nghiên Cứu Thuẫn Giáp
Bác Kích Thuẫn Kích Địa Thích Kích Thích
Cự Mã Thiết Thương Lợi Nhẫn Phá Kích
Phản Kích Thiết Bích Thiên Kiếm
Lôi Cổ   Đột Kích  
Hệ chiến pháp
Huấn Luyện Đột Kích Chỉnh Đốn Đội Ngũ Huấn Luyện Kỵ Thuật Đơn Đấu
Phá Quân Liên Thành Huyết Lộ Nộ Hống
Cuồng Bạo Xạ Thủ Khổ Kế Kỵ Kích
Đơn Kỵ Tiễn Vũ Tự Hủy Hoành Họa
Phi Xạ Xưng Bá Phá Phủ Liên Hoàn
Man Ngưu Binh Phạt Huyết Chiến Hổ Xung
Chiến Cuồng Viện Binh Dòng Xoáy Thích Sát
Tiễu Sát Tên Lạc Nghịch Tập Chước Giới
Liên Nỏ Bá Vương Nghịch Chuyển Thiết Kỵ
Thần Phong Hám Địa Xạ Sát Nhiễu Tập
Thí Quân Nộ Kiếm Nghịch Lưu Hổ Sát
Cuồng Ngưu Tật Xung Đột Tiến Cường Tập
Tấu Sát Xà Độc Đột Kích Ám Sát
Chiến Kỵ Liệt Thỉ Phấn Chiến Đột Tập
Huyết Chinh San Bằng Phấn Tấn
Kỵ Liệp Nộ Trảm Thư Kích  
Liên Kích Hy Sinh Độc Tiêu  
Uy Phong Mũi Nhọn Phấn Đấu  
Tang Phong Đạp Phá  
Quỷ Hào Hoành Tảo    
  Xuyên Dương  
  Tề Xạ    
  Lôi Tiễn    
Hệ kế sách
Bố Cục Liên Hoàn Hư Trương Thanh Thế Mưu Kế Miêu Tả Bản Đồ
Hồng Viêm Hải Tiếu Tử Điện Kinh Lôi
Viêm Lôi Độc Chú Phần Diệt Sơn Băng
Vòng Xoáy Binh Tiển Thần Lôi Địa Liệp
Hắc Viêm Ly Gián Hỏa Nham Huyết Chế
Xích Lôi Mai Lãng Độc Kế Hư Vô
  Phong Tiễn Bộc Viêm Hắc Động
  Thiên Phạt Lạc Lôi Tháp Thiên
  Lãng Đào Công Tâm Địa Nha
  Cổn Thạch Huyền Băng Yêu Thuật
  Hỏa Long   Yêu Pháp
  Huyễn Thuật    
  Phá Kế    
  Huyễn Pháp    

Kỹ năng nước Ngô

Hệ hỗ trợ
Phấn Chấn Nhân Tâm Lệ Thanh Nộ Xích Thông Báo An Dân Kích Động Nhân Tâm
Cổ Vũ Nhục Mạ Thủ Hộ Hủy Hoại
Phấn Chấn Giao Chiến Ngự Giáp Bài Lãng
Kích Dương Ám Tế Tán Ca Chiết Binh
Lôi Cổ Gió Lốc Hãn Vệ Kịch Độc
Thiên Mệnh Lạc Thạch Trị Liệu
Vô Ngại Ôn Dịch Sát Ý
Giải Nan Trị Dũ
Kiêu Hùng Hội Tâm
Bài Nhiễu Lợi Nhẫn
Khích Lệ Thiết Đề
  Chuyên Chú
  Thầy lang
  Tường Đồng
  Phiến Động
Hệ cơ giới
Tinh Thông Vũ Khí Tu Sửa Kiến Trúc Huấn Luyện Nhẫn Nại Nghiên Cứu Thuẫn Giáp
Bác Kích Thuẫn Kích Địa Thích Kích Thích
Cự Mã Thiết Thương Lợi Nhẫn Phá Kích
Phản Kích Thiết Bích Thiên Kiếm
    Đột Kích
Hệ chiến pháp
Huấn Luyện Đột Kích Chỉnh Đốn Đội Ngũ Huấn Luyện Kỵ Thuật Đơn Đấu
Phá Quân Liên Thành Huyết Lộ Nộ Hống
Cuồng Bạo Xạ Thủ Khổ Kế Kỵ Kích
Đơn Kỵ Tiễn Vũ Tự Hủy Hoành Họa
Phi Xạ Binh Phạt Phá Phủ Liên Hoàn
Man Ngưu Viện Binh Huyết Chiến Hổ Xung
Chiến Cuồng Tên Lạc Dòng Xoáy Thích Sát
Tiễu Sát Hám Địa Nghịch Tập Chước Giới
Liên Nỏ Nộ Kiếm Nghịch Chuyển Thiết Kỵ
Thần Phong Tật Xung Xạ Sát Nhiễu Tập
Thí Quân Xà Độc Nghịch Lưu Hổ Sát
Cuồng Ngưu Liệt Thỉ Đột Tiến Cường Tập
Tấu Sát San Bằng Đột Kích Ám Sát
Chiến Kỵ Nộ Trảm Phấn Chiến Đột Tập
Huyết Chinh Hy Sinh Phấn Tấn Thanh Long
Kỵ Liệp Mũi Nhọn Thư Kích Yển Nguyệt
Liên Kích Đạp Phá Độc Tiêu
Uy Phong Hoành Tảo Phấn Đấu
Tang Phong Xuyên Dương  
Quỷ Hào Tề Xạ    
  Lôi Tiễn  
Hệ kế sách
Bố Cục Liên Hoàn Hư Trương Thanh Thế Mưu Kế Miêu Tả Bản Đồ
Hồng Viêm Hải Tiếu Tử Điện Kinh Lôi
Viêm Lôi Độc Chú Phần Diệt Sơn Băng
Vòng Xoáy Ly Gián Thần Lôi Địa Liệp
Hắc Viêm Mai Lãng Hỏa Nham Huyết Chế
Xích Lôi Thiên Phạt Độc Kế Hư Vô
Lãng Đào Bộc Viêm Hắc Động
Cổn Thạch Lạc Lôi Tháp Thiên
Hỏa Long Công Tâm Địa Nha
Huyễn Thuật Huyền Băng Yêu Thuật
Phá Kế Phục Long
Huyễn Pháp Đông Phong
Đông Phong Huyễn Pháp

Kỹ năng nước Ngụy

Hệ hỗ trợ
Phấn Chấn Nhân Tâm Lệ Thanh Nộ Xích Thông Báo An Dân Kích Động Nhân Tâm
Cổ Vũ Nhục Mạ Thủ Hộ Hủy Hoại
Phấn Chấn Giao Chiến Ngự Giáp Bài Lãng
Kích Dương Ám Tế Tán Ca Chiết Binh
Lôi Cổ Gió Lốc Hãn Vệ Kịch Độc
Thiên Mệnh Lạc Thạch Trị Liệu
Vô Ngại Ôn Dịch Sát Ý
Giải Nan Trị Dũ
Kiêu Hùng Hội Tâm
Bài Nhiễu Lợi Nhẫn
Khích Lệ Thiết Đề
Chuyên Chú
Thầy lang
Tường Đồng
Phiến Động
Hệ cơ giới
Tinh Thông Vũ Khí Tu Sửa Kiến Trúc Huấn Luyện Nhẫn Nại Nghiên Cứu Thuẫn Giáp
Bác Kích Thuẫn Kích Địa Thích Kích Thích
Cự Mã Thiết Thương Lợi Nhẫn Phá Kích
Phản Kích Thiết Bích Thiên Kiếm
Đột Kích
Hệ chiến pháp
Huấn Luyện Đột Kích Chỉnh Đốn Đội Ngũ Huấn Luyện Kỵ Thuật Đơn Đấu
Phá Quân Liên Thành Huyết Lộ Nộ Hống
Cuồng Bạo Xạ Thủ Khổ Kế Kỵ Kích
Đơn Kỵ Tiễn Vũ Tự Hủy Hoành Họa
Phi Xạ Xưng Bá Phá Phủ Liên Hoàn
Man Ngưu Binh Phạt Huyết Chiến Thích Sát
Chiến Cuồng Viện Binh Dòng Xoáy Chước Giới
Tiễu Sát Tên Lạc Nghịch Tập Thiết Kỵ
Liên Nỏ Bá Vương Nghịch Chuyển Nhiễu Tập
Thần Phong Hám Địa Xạ Sát Cường Tập
Thí Quân Nộ Kiếm Nghịch Lưu Ám Sát
Cuồng Ngưu Tật Xung Đột Tiến Đột Tập
Tấu Sát Xà Độc Đột Kích Thanh Long
Chiến Kỵ Liệt Thỉ Phấn Chiến Yển Nguyệt
Huyết Chinh San Bằng Phấn Tấn
Kỵ Liệp Nộ Trảm Thư Kích
Liên Kích Hy Sinh Độc Tiêu
Uy Phong Mũi Nhọn Phấn Đấu
Tang Phong Đạp Phá
Quỷ Hào Hoành Tảo
  Xuyên Dương
  Tề Xạ
  Lôi Tiễn
Hệ kế sách
Bố Cục Liên Hoàn Hư Trương Thanh Thế Mưu Kế Miêu Tả Bản Đồ
Hồng Viêm Hải Tiếu Tử Điện Kinh Lôi
Vòng Xoáy Độc Chú Phần Diệt Sơn Băng
Hắc Viêm Ly Gián Thần Lôi Địa Liệp
  Mai Lãng Hỏa Nham Huyết Chế
  Thiên Phạt Độc Kế Hư Vô
Lãng Đào Bộc Viêm Hắc Động
Cổn Thạch Lạc Lôi Tháp Thiên
Hỏa Long Công Tâm Địa Nha
Huyễn Thuật Huyền Băng Yêu Thuật
Phá Kế Phục Long
Huyễn Pháp Đông Phong
Binh Tiển Huyễn Pháp
Phong Tiễn
Đông Phong

Bổn trang kính báo,