20:00 - 23/07 Bảo trì 12 máy chủ Ngọa Long

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Vũ Long, Thiên Long, Trường Long, Hưng Long, Vân Long, Nguyệt Long, Hắc Long, Sơn Long, Vương Long, Ngạo Long, Thạch Long, Phụng Long trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 20:00 - 20:30 ngày 23/07/2014.
  • Phạm vi: Vũ Long, Thiên Long, Trường Long, Hưng Long, Vân Long, Nguyệt Long, Hắc Long, Sơn Long, Vương Long, Ngạo Long, Thạch Long, Phụng Long.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,