19h30: Bảo trì máy chủ Thổ Long

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Thổ Long đột xuất  vào lúc 19 giờ 30  ngày 24/03/2012 để nâng cấp hệ thống. 

Bảo trì máy chủ Thổ Long

19h30  ngày 24/03/2012

Sau thời gian bảo trì, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường. Ngoài ra Ngọa Long bổn trang sẽ đền bù cho mỗi quý thành chủ tại server Thổ Long 100 vàng vì sự cố bất tiện này.

Tính năng Quốc Chiến tại server Thổ Long sẽ được mở vào lúc 19h30 - 21h00 ngày thứ 2 - 26/3/2012 thay vì hôm nay

Trân trọng cảm ơn!