19:00 - 08/01 Bảo trì một số máy chủ

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì một số máy chủ như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 19:00 - 19:45 ngày 08/01/2015.
  • Phạm vi: Máy chủ Vân Long, Nguyệt Long, Hắc Long, Sơn Long, Vương Long, Ngạo Long, Thạch Long và Phụng Long.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì quý Thành Chủ tại các máy chủ trên không thể đăng nhập vào game.
  • Nguyên nhân bảo trì:
  • Bảo trì tính năng Thôn Thiên.
  • Liên thông tính năng các cụm Vân Long, Nguyệt Long, Hắc Long.
  • Liên thông tính năng các cụm Sơn Long, Vương Long, Ngạo Long, Thạch Long và Phụng Long.
  • Ảnh hưởng: tính năng Thôn Thiên sẽ bị reset.
  • Hỗ trợ đền bù: các nhân vật ở tại các máy chủ này sẽ nhận bồi thường 1500 điểm Chiến tích. Dự kiến sau khi bảo trì sẽ trao trực tiếp vào nhân vật.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,