18:30 - 29/08 Bảo trì 04 máy chủ Ngọa Long

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì các máy chủ Vũ Long, Thiên Long, Trường Long, Hưng Long trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 18:30 - 19:00 ngày 29/08/2014.
  • Phạm vi: Máy chủ Vũ Long, Thiên Long, Trường Long, Hưng Long.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,