18:30 - 22/07 Bảo Trì Một Số Máy Chủ

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì các máy chủ Lôi Phụng, Mai Phụng, Thương Phụng trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 18:30 đến 19:00 ngày 22/07/2015.
  • Phạm vi: Lôi Phụng, Mai Phụng, Thương Phụng.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì quý Thành chủ không thể đăng nhập vào game.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,