17:40 - 20/05: Bảo trì máy chủ Trúc Long, Phúc Long, Ngọc Long, Ngân Long, Minh Long

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Trúc Long, Phúc Long, Ngọc Long, Ngân Long, Minh Long trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 17:40 - 18:00 ngày 20/05/2014.
  • Phạm vi: Máy chủ Trúc Long, Phúc Long, Ngọc Long, Ngân Long, Minh Long.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,