16 server đã bước vào vòng 1/16

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện QĐC Liên Server đã hoàn thành tất cả các lượt đấu vòng 1/32.

Bổn trang xin hân hoan gửi tới quý thành chủ kết quả của vòng đấu này gồm 16 server đã giành được quyền bước vào vòng 1/16.

STT Server chiến thắng
1 Bá Long
2 Ngân Long
3 Trường Long
4 Thanh Long
5 Thủy Long
6 Thiên Long
7 Thổ Long
8 Nhật Long
9 Phúc - Ngọc Long
10 Thịnh Long
11 Hỏa Long
12 Bạch Long
13 Mãnh Long
14 Kiếm Long
15 Minh Long
16 Kim Long

Chúc mừng các thành chủ đã dự đoán thành công!

Bổn trang kính báo!