16 giờ: Báo danh Sư đồ Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

Như thông tin đã đưa, Ngọa Long sẽ tiến hành khai mở sự kiện Sư đồ Ngọa Long từ ngày hôm nay 22/02 đến 07/03/2012.

Về vấn đề báo danh và tài khoản, Ngọa Long bổn trang xin được mạn phép thông báo như sau:

  • Hệ thống báo danh sẽ được kích hoạt từ 16 giờ ngày hôm nay, 22/02/2012. Vậy, từ 16 giờ, quý thành chủ sẽ được phép báo danh nhận thưởng.
  • Các tài khoản ZingID của đệ tử được tính hợp lệ khi tạo từ sau 00 giờ ngày 22/02/2012.

Quý thành chủ hãy cùng Ngọa Long khám phá sự kiện Sư đồ Ngọa Long ở những tin tức tiếp theo!