16:00 - 30/07 Bảo trì 08 máy chủ Ngọa Long

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Phúc Long, Ngọc Long, Châu Long, Khang Long, Y Long, Chính Long, Danh Long, Giáp Long trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 16:00 - 18:00 ngày 30/07/2014.
  • Phạm vi: Máy chủ Phúc Long, Ngọc Long, Châu Long, Khang Long, Y Long, Chính Long, Danh Long, Giáp Long.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,