16:00 - 14/06 Bảo trì nâng cấp hệ thống

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành một số máy chủ trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 16:00 - 16:30 ngày 14/06/2014.
  • Phạm vi: Máy chủ Quyền Long, Đường Long, Ân Long, Bàng Long.

Quý Thành Chủ có đẳng cấp 125 trở lên ở những server này sẽ được hỗ trợ 2000 Chiến Tích, thời gian hỗ trợ dự kiến sau bảo trì.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,