16:00 - 07/11 Bảo trì 05 máy chủ Ngọa Long

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì các máy chủ Trúc Long, Phúc Long, Ngọc Long, Ngân Long, Minh Long trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 16:00 - 17:15 ngày 09/10/2014.
  • Phạm vi: Máy chủ Trúc Long, Phúc Long, Ngọc Long, Ngân Long, Minh Long.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,