15h00 - 09/04: Bảo trì máy chủ Lôi Long, Truy Long, Hàng Long, Phi Long, Mãnh Long, Đại Long

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cao chất lượng phục vụ và nâng cấp hệ thống, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nhanh các máy chủ sau: Lôi Long, Truy Long, Hàng Long, Phi Long, Mãnh Long, Đại Long.

      • Thời gian bảo trì: 15h00 - 15h15 ngày 09/04/2013.
  • Phạm vi: Máy chủ Lôi Long, Truy Long, Hàng Long, Phi Long, Mãnh Long, Đại Long.

Chân thành cáo lỗi cùng quý thành chủ vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường.

Bổn Trang kính báo,