15:45 - 27/08 Bảo trì 09 máy chủ Ngọa Long

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì các máy chủ Hỏa Long, Danh Long, Giáp Long, Y long, Chính Long, Tuấn Long, Nam Long, Quý Long, Phát Long trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 15:45 - 16:45 ngày 27/08/2014.
  • Phạm vi: Máy chủ Hỏa Long, Danh Long, Giáp Long, Y long, Chính Long, Tuấn Long, Nam Long, Quý Long, Phát Long.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,