15:40 - 03/05 Bảo Trì Máy Chủ Ngọa Long

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ 1119 - Hưng Long, Trường Long, Thiên Long trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 15:40 đến 16:15 ngày 03/05/2017.
  • Phạm vi: Máy chủ 1119 - Hưng Long, Trường Long, Thiên Long.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì  quý Thành Chủ không thể đăng nhập được vào game.
  • Trong thời gian diễn ra bào trì, quý Thành Chủ vui lòng không đăng nhập vào Ngọa Long để tránh tổn thất tài sản cá nhân.

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này, mong quý Thành Chủ thông cảm bỏ qua. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,