15:30 - 29/04: Bảo trì máy chủ Thiên Hổ, Chí Long, Thủy Long

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Thiên Hổ, Chí Long, Thủy Long trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 15:30 - 16:00 ngày 29/04/2014.
  • Phạm vi: Máy chủ Thiên Hổ, Chí Long, Thủy Long.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,