15:00 - 04/10 Bảo Trì Máy Chủ

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến sửa chữa lỗi đăng nhập, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì một số máy chủ Ngọa Long trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 15:00 đến 15:30 ngày 04/10/2015.
  • Phạm vi: phúc ngọc long [1001], hắc long [35], minh long [21], ngân long [20], vân long [32], nguyệt long [33].
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì quý Thành chủ không thể đăng nhập vào game.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,