14h30 - 10/12: Bảo trì máy chủ Vương Long, Ngạo Long, Thạch Long, Phụng Long

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì một số máy chủ sau trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 14h30 - 15h00 ngày 10/12/2013.
  • Phạm vi: Máy chủ Vương Long, Ngạo Long, Thạch Long, Phụng Long.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,