14h15 - 14/11: Bảo trì một số máy chủ

Q
uý thành chủ thân mến!

Để việc liên thông máy chủ được diễn ra thuận lợi, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì một số máy chủ sau trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 14h15 - 16h15 ngày 14/11/2013.
  • Phạm vi: Máy chủ Ân Long, Bàng Long, Quyền Long, Đường Long.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,