14h00 - 11/12: Bảo trì máy chủ Phụng Long, Thịnh Long, Tướng Long, Hy Long

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì một số máy chủ sau trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 14h00 - 17h00 ngày 11/12/2013.
  • Phạm vi: Máy chủ Phụng Long, Thịnh Long, Tướng Long, Hy Long.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,