14:30 - 05/10 Bảo Trì Máy Chủ

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến sửa chữa lỗi đăng nhập, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì một số máy chủ Ngọa Long trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 14:30 đến 14:35 ngày 05/10/2015.
  • Phạm vi: Sơn Long, Vương Long, Ngạo Long, Phụng Long, Thạch Long.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì quý Thành chủ không thể đăng nhập vào game.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,