14/06 - Mở Tính Năng Liên Server Cụm 1-2-3

Quý thành chủ kính mến!

Để giúp Quý Thành Chủ có thể cùng nhau chinh chiến, kết giao bằng hữu, dẹp yên loạn quân, hoàn thành mộng thống nhất giang sơn. Bổn Trang sẽ bảo trì máy chủ trong thời gian ngắn để thử nghiệm các tính năng liên server với nhiều trải nghiệm mới. Thông tin chi tiết như sau:

Nội Dung:

 • Thời gian bảo trì: Vào lúc 10:00 ngày 14/06/2017.
 • Dự kiến: 10:30 có thể trải nghiệm tính năng.
 • Phạm Vi: Cụm 1, 2, 3.
  • Cụm 1:
Cụm 1Tên server
1140 Kim Long, Hỏa Long, Thổ Long.
1156 Ảnh Long, Chu Long, Thắng Long, Song Long, Bình Long, Ân Long, Bàng Long, Hy Long,Tường Long, Ngự Long, Bá Long, Vân Long, Nguyệt Long.
1116 Thủy Long, Thanh Long, Bạch Long.
1121 Vũ Long, Kiếm Long, Cuồng Long.
  • Cụm 2:
Cụm 2Tên server
1119 Thiên Long, Trường Long, Hưng Long
1137 Tàng Long, Đại Hổ, Bích Hổ, Ngọa Hổ, Dân Long, Chương Long, Đăng Long, Hỏa Hổ, Kim Hổ, Thiên Hổ, Chân Long, Du Long, Kiêu Long, Bắc Long, Cảnh Long, Huyền Long, Quyền Hổ, Cát Hổ, Trương Hổ, Uy Hổ, Đàm Long, Phi Hổ, Lữ Hổ, Tào Hổ, Dị Hổ.
1106 Trúc Long, Phúc Long, Đường Long, Trí Long, Quyền Long, Tân Long, Khải Long, Tuấn Long, Nguyên Long, Quý Long, Bội Long.
  • Cụm 3:
Cụm 3Tên server
1133 Hắc Long, Thạch Long, Phụng Long, Hàng Long, Truy Long, Thiết Long, Ngân Long, Minh Long, Lôi Long.
1134 Đại Phụng, Long Phụng, Bá Phụng, Kim Phụng, Tháo Hổ, Hỏa Phụng, Ngân Phụng, Thanh Phụng, Ngọc Phụng, Sơn Phụng, Truy Phụng, Đại Tướng Quân, Sơn Phụng, Tiên Phụng, Loạn Phụng, Vạn Phụng, Oai Phụng, Thiết Phụng, Hồng Phụng, Vĩ Phụng, Huy Phụng, Soái Phụng, Vinh Phụng, Quang Phụng, Lục Phụng, Vương Phụng, Danh Phụng, Ngọa Phụng, Tiểu Phụng, Nguyệt Phụng, Đạo Phụng, Huyền Phụng, Lân Phụng, Chu Phụng, Thiên Phụng, Vũ Phụng, Bạch Phụng, Long Hổ, Gia Hổ, Lượng Hổ, Hắc Phụng, Cuồng Phụng, Phi Phụng, Uy Phụng, Giai Phụng, Lữ Phụng.
1128 Đại Long, Phi Long, Mãnh Long, Danh Long, Giáp Long, Châu Long, Y Long, Chính Long, Phục Hổ, Hạ Long, Mộc Hổ, Xích Bích, Nam Long, Phát Long.

Những tính năng sẽ được liên thông sau khi bảo trì hoàn tất gồm:

 • 1. Phó bản quân đoàn có thể tổ đội liên server.
 • 2. Trò Chuyện.
 • 3. Quốc Chiến.
 • 4. Võ Khôi Tháp.
 • 5. Thôn Thiên.

Lưu ý

 • Tính năng Thôn Thiên bị reset.

Chúc Quý Thành Chủ có những giây phút thư giãn cùng Ngọa Long.

Bổn trang kính báo!