14:00 - 09/10 Bảo trì 04 máy chủ Ngọa Long

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì các máy chủ Y Long, Chính Long, Danh Long, Giáp Long trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 14:00 - 14:30 ngày 09/10/2014.
  • Phạm vi: Máy chủ Y Long, Chính Long , Danh Long, Giáp Long.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,