12/12 - Tạm Dừng TN Đấu Trường Liên SV

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Lời đầu tiên, BĐH xin chân thành cảm ơn quý Thành Chủ đã tham gia ủng hộ thử nghiệm tính năng Đấu Trường Liên Server. Tuy nhiên, để cải thiện chất lượng phục vụ trải nghiệm của Quý Thành Chủ được tối ưu, BĐH Ngọa Long sẽ tiến hành tạm dừng tính năng này tại cụm máy chủ 1, 2 và 3.

BĐH Ngọa Long xin thông báo tạm dừng thử nghiệm tính năng Đấu Trường Liên Server tại cụm 1, 2 và 3 để hoàn thiện và nâng cấp tính năng, thời gian mở lại sẽ được cập nhật sớm nhất ở trang chủ.

  • Thời gian: 04:00 ngày 12/12/2017.
  • Phạm vi: Cụm 1, 2 và 3.
  • Ảnh hưởng: Bảng xếp hạng sẽ được reset.

Cụm 1

ID ServerTên Server
1172 Kim Long 2, Hỏa Long, Thổ Long, Sơn Long 2, Vương Long, Ngạo Long, Thần Long, Bá Long, Bảo Long, Thần Long, Thu Long, Khôi Long, Mộng Long, Phước Long, Diệm Long, Khánh Long, Lục Long, Xích Long, Lĩnh Long, Hạo Long, Bích Long, Chuẩn Long, Hồ Long, Đình Long, Ảnh Long, Hoàng Hổ, Song Hổ, Vân Hổ, Vĩ Long, Tiến Long, Nhân Long, Chiến Hổ, Truy Hổ, Thạch Hổ, Vương Hổ, Hắc Hổ, Bạch Hổ, Hoan Long, Chí Long, Cửu Long, Thủy Hổ, Chước Long, Thổ Hổ, Mãnh Hổ, Bá Hổ, Tiểu Hổ, Tôn Hổ, Chu Hổ, Du Hổ, Triệu Hổ, Nhiệm Hổ, Bố Hổ, Thủy Phụng, Thổ Phụng, Mộc Phụng, Lưu Hổ, Điêu Hổ, Đổng Hổ, Điêu Thuyền, Lưu Bị, Đại Phụng 2, Long Phụng, Bá Phụng, Kim Phụng, Tháo Hổ, Hỏa Phụng, Ngân Phụng, Thanh Phụng, Ngọc Phụng, Sơn Phụng, Truy Phụng, Đại Tướng Quân, Sơn Phụng, Tiên Phụng, Loạn Phụng, Vạn Phụng, Oai Phụng, Thiết Phụng, Hồng Phụng, Vĩ Phụng, Huy Phụng, Soái Phụng, Vinh Phụng, Quang Phụng, Lục Phụng, Vương Phụng, Danh Phụng, Ngọa Phụng, Tiểu Phụng, Nguyệt Phụng, Đạo Phụng, Huyền Phụng, Lân Phụng, Hắc Long 2,Thạch Long
1171 Vũ Long, Kiếm Long, Cuồng Long, Thần Tướng 2, Ma Phụng, Song Phụng, Thần Tướng, Xuân Phụng, Nhật Phụng, Huyết Phụng, Minh Phụng, Hàn Phụng, Yên Phụng, Tước Phụng, Mỹ Phụng, Quy Phụng, Băng Phụng, Thần Kiếm, Dũng Long, Gia Long, Uy Long, Thịnh Long, Hoàng Long, Điển Long, Giao Long, Huy Long, Giáng Long, Đại Long, Phi Long, Mãnh Long, Danh Long, Giáp Long, Châu Long, Y Long, Chính Long, Phục Hổ, Hạ Long, Mộc Hổ, Xích Bích, Nam Long, Phát Long
1170 Truy Sơn 2, Hoàng Sơn, Thiết Sơn, Ẩn Sơn 2, Thạch Sơn, Bằng Sơn, Mãnh Sơn 2, Uy Sơn, Minh Sơn, Hồng Mã 2, Thanh Mã, Uyển Mã, Tứ Mã 2, Song Mã, Tam Mã, Hắc Mã 2, Bạch Mã, Xích Mã, Thiên Ưng, Hoàng Mã, Kim Mã, Huyết Mã, Phi Mã, Thần Mã, Thiết Mã, Tiểu Mã, Đại Mã, Thần Mã 3, Địa Mã, Thiên Mã, Mộc Sơn, Thổ Sơn, Thiên Sơn, Tàng Sơn, Cuồng Sơn, Ngọc Sơn, Quang Sơn, Thăng Sơn, Ngân Sơn
1158 Trúc Long, Phúc Long, Đường Long, Trí Long, Quyền Long, Tân Long, Khải Long, Tuấn Long, Nguyên Long, Quý Long, Bội Long, Thủy Long, Thanh Long, Bạch Long, Thiên Long 2, Trường Long, Hưng Long
1156 Bá Long, Vân Long, Nguyệt Long, Mộc Long, Chu Long, Thắng Long, Song Long, Bình Long, Ân Long 2, Ân Long, Bàng Long, Hy Long, Tường Long, Ngự Long

Cụm 2

ID ServerTên Server
1175 Bằng Khí 2, Hỏa Khí, Mãnh Khí, Uy Khí 2, Minh Khí, Tàng Khí, Sơn Khí, Mộc Khí, Thổ Khí, Thiết Khí, Ẩn Khí, Thạch Khí, Thiên Khí, Địa Khí, Phúc Khí
1176 Cuồng Khí, Ngọc Khí, Quang Khí, Vương Khí, Thần Khí, Phi Khí, Vân Khí, Vũ Khí, Thanh Khí, Bá Khí, Truy Khí, Hoàng Khí, Thăng Khí 2, Ngân Khí, Xích Khí
1160 Xích Sơn, Lôi Sơn, Trường Sơn, Địa Sơn, Phúc Sơn,Thần Sơn 2, Phi Sơn, Vân Sơn, Vũ Sơn 2, Thanh Sơn, Bá Sơn, Vương Sơn 2, Mộng Sơn, Điệp Sơn, Long Khí
1148 Huyết Ưng 2, Thần Ưng, Mỹ Ưng, Chiến Ưng, Lãnh Ưng, Ma Ưng, Hỏa Ưng, Soái Ưng, Hồng Ưng, Phi Ưng, Bá Ưng, Bách Ưng, Bạo Ưng, Thần Phụng 2, Ưu Phụng, Lâm Phụng, Lôi Phụng, Mai Phụng Thương Phụng, Túy Phụng, Uyển Phụng, Liễu Phụng, Viên Phụng, Trấn Phụng, Xích Phụng, Mãnh Phụng, Nguyên Phụng, Cát Phụng Toàn Phụng, Kiều Phụng, Thái Phụng, Chiến Phụng, Hải Phụng, Ân Phụng, Bạch Ưng 2, Hắc Ưng, Lục Ưng, Thái Ưng 2, Khuyết Ưng, Chí Ưng, Cát Ưng, Phong Ưng, Lôi Ưng, Tân Ưng, Phát Ưng, Chi Chiến, Đại Ưng 2, Thiết ưng, Tuyết Ưng, Song Ưng, Doanh Ưng, Xuân Ưng, Kiến Lập, Đế Vương, Càn Khôn

Cụm 3

ID ServerTên Server
1173 Lôi Khí, Trường Khí, Mộng Khí
1174 Long Quy, Sơn Quy, Mãnh Quy
359 Kim Quy
360 Mộc Quy
361 Thủy Quy
362 Hỏa Quy

Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc Thành Chủ có thật nhiều trải nghiệm thú vị cùng Ngọa Long.

Trân trọng,