11h45: Khởi động hệ thống nạp vàng tại Phát Long

Quý thành chủ kính mến!

Hôm nay BĐH sẽ tiến hành khai mở máy chủ Phát Long vào lúc 10 giờ! Tuy nhiên vì lý do kỹ thuật, hệ thống nạp vàng sẽ được khởi động vào lúc 11:45 để các thành chủ tiến hành nạp!

Kính mong thành chủ thứ lỗi cho bất tiện trên và tiếp tục trải nghiệm cùng Ngọa Long!

Bổn trang kính báo,