11:10 - 14/07 Bảo Trì Một Số Máy Chủ

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì các máy chủ Phụng Long, Phúc Long, Ngọc Long, Ngân Long, Trúc Long trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 11:10 đến 11:25 ngày 14/07/2015.
  • Phạm vi: Phụng Long, Phúc Long, Ngọc Long, Ngân Long, Trúc Long.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì quý Thành chủ không thể đăng nhập vào game.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,