10:30 - 22/08 Bảo trì một số máy chủ

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 10:30 - 11:30 ngày 22/08/2014.
  • Phạm vi: Máy chủ Vương Long, Ngạo Long, Thạch Long, Phụng Long, Trúc Long, Phúc Long, Ngọc Long, Ngân Long, Minh Long, Bá Long, Phi Long, Mãnh Long, Đại Long.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,