05:00 - 15/09 Bảo trì 12 máy chủ Ngọa Long

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì các máy chủ Chiến Hổ, Thạch Hổ, Bá Hổ, Song Hổ, Vân Hổ, Uy Hổ, Tiểu Hổ, Đại Hổ, Bích Hổ, Ngọa Hổ, Long Hổ, Chu Hổ trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 05:00 - 06:00 ngày 15/09/2014.
  • Phạm vi: Máy chủ Chiến Hổ, Thạch Hổ, Bá Hổ, Song Hổ, Vân Hổ, Uy Hổ, Tiểu Hổ, Đại Hổ, Bích Hổ, Ngọa Hổ, Long Hổ, Chu Hổ.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,