04:20 -10/10 Bảo trì 19 máy chủ Ngọa Long

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì các máy chủ Phúc Long, Ngọc Long, Châu Long, Khang Long, Du Hổ, Gia Hổ, Tôn Hổ, Lượng Hổ, Lữ Hổ, Tào Hổ, Dị Hổ, Triệu Hổ, Tháo Hổ, Nhiệm Hổ, Bố Hổ, Điêu Hổ, Kim Phụng, Hỏa Phụng, Thổ Phùng trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 04:20 - 04:40 ngày 10/10/2014.
  • Phạm vi: Máy chủ Phúc Long, Ngọc Long, Châu Long, Khang Long, Du Hổ, Gia Hổ, Tôn Hổ, Lượng Hổ, Lữ Hổ, Tào Hổ, Dị Hổ, Triệu Hổ, Tháo Hổ, Nhiệm Hổ, Bố Hổ, Điêu Hổ, Kim Phụng, Hỏa Phụng, Thổ Phùng.
  • Ảnh hưởng: Thành Chủ sử dụng mạng internet của VNPT.

BĐH Ngọa Long thành thật cáo lỗi vì sự bất tiện này, rất mong các Thành Chủ thông cảm.

Kính báo,