03:30 - 12/03 Bảo trì một số máy chủ Ngọa Long

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ:  Nguyệt Phụng, Đại Phụng,Thạch Hổ, Truy Hổ, Chiến Hổ, Thần Kiếm, Tôn Hổ, Chu Hổ, Du Hổ, Long Phụng, Uy Hổ, Đàm Long, Phi Hổ, Minh Phụng, Đại Hổ, Bích Hổ, Ngọa Hổ, Long Hổ, Danh Phụng , trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 03:30 - 04:30 ngày 12/03/2015.
  • Phạm vi: Nguyệt Phụng, Đại Phụng,Thạch Hổ, Truy Hổ, Chiến Hổ, Thần Kiếm, Tôn Hổ, Chu Hổ, Du Hổ, Long Phụng, Uy Hổ, Đàm Long, Phi Hổ, Minh Phụng, Đại Hổ, Bích Hổ, Ngọa Hổ, Long Hổ, Danh Phụng.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,