02:30 - 26/11 Bảo trì 17 máy chủ Ngọa Long

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ: Châu Long, Khang Long, Du Hổ, Gia Hổ, Tôn Hổ, Lượng Hổ, Lữ Hổ, Tào Hổ, Dị Hổ, Triệu Hổ, Tháo Hổ, Nhiệm Hổ, Bố Hổ, Điêu Hổ, Kim Phụng, Hỏa Phụng , Thổ Phụng, trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 02:30 - 04:00 ngày 26/11/2014.
  • Phạm vi: Châu Long, Khang Long, Du Hổ, Gia Hổ, Tôn Hổ, Lượng Hổ, Lữ Hổ, Tào Hổ, Dị Hổ, Triệu Hổ, Tháo Hổ, Nhiệm Hổ, Bố Hổ, Điêu Hổ, Kim Phụng, Hỏa Phụng , Thổ Phụng.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,