00:00 - 25/08 Bảo Trì Cập Nhật PBM Âm Mưu Quỷ Kế

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành cập nhật Phiên bản mới tháng 8 Âm Mưu Quỷ Kế, cũng như cải thiện chất lượng phục vụ. Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả máy chủ Ngọa Long trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 00:00 đến 04:00 ngày 25/08/2016.
  • Phạm vi: Tất cả server Ngọa Long.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì quý Thành chủ không thể đăng nhập vào game.
  • Nội dung bảo trì: Cập nhật Phiên bản mới - Âm Mưu Quỷ Kế.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này, mong quý Thành Chủ thông cảm bỏ qua. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,