00:00 - 12/07 Bảo Trì Cập Nhật PBM Võ Hầu-Bát Trận Đồ

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành cập nhật Phiên bản mới Võ Hầu - Bát Trận Đồ, cũng như cải thiện chất lượng phục vụ. Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả máy chủ Ngọa Long trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 00:00 đến 08:00 ngày 12/07/2017.
  • Phạm vi: Tất cả server Ngọa Long.
  • Ảnh hưởng: 
    • Hoạt động tiêu phí bị reset.
    • Trong thời gian bảo trì, quý Thành chủ không thể đăng nhập vào game.
  • Nội dung bảo trì: Cập nhật Phiên bản mới - Võ Hầu - Bát Trận Đồ.

Lưu ý: Trong thời gian bảo trì, Thành Chủ vui lòng không đăng nhập vào Ngọa Long để tránh thất thoát tài sản. Mọi yêu cầu hỗ trợ - khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này, mong quý Thành Chủ thông cảm bỏ qua. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,