Chiến báo: Vượt tháp thí luyện tầng 30

Quý thành chủ kính mến,

Dưới đây bổn trang xin được giới thiệu chiến báo vượt Tháp thí luyện tầng 30 của Xuân Hiếu thành chủ, đẳng cấp 110, thuộc Ngụy Quốc, chiến đấu tại máy chủ Hỏa Long.

Trong chiến báo này, địch quân dùng Phương Trận, Xuân Hiếu thành chủ dùng Phong Thi Trận tăng pháp công. Ngũ tướng tham chiến đều đạt đẳng cấp 110 và thuộc dạng mưu công cao.

Để bàn luận về chiến báo này và tham khảo thêm các chiến báo khác, quý thành chủ nhấp vào đây.

Bổn trang kính báo.