Thập đại trận pháp Ngọa Long

Tới thời điểm này, chắc hẳn quý thành chủ đã quen thuộc với Thập đại trận pháp của Ngọa Long bao gồm Ngư Lân trận, Trường Xà trận, Phương trận, Loạn Kiếm trận, Phong Thi trận, Hạc Dực trận, Cơ Hành trận, Nhạn Hành trận, Chùy Hành trận, Hổ Thao trận. Tùy thuộc vào địch quân mạnh điểm nào, yếu điểm nào, mà quý chư hầu áp dụng loại trận pháp chế ngự phù hợp.

Ban đầu, khi ở những đẳng cấp nhỏ, quý chư hầu đương nhiên được sử dụng Ngư Lân trận. Khi đẳng cấp càng cao, các trận pháp khác sẽ được mở.

Quý thành chủ cần có Chiến công để tăng cấp trận pháp. Mỗi lần tăng cấp sẽ làm trận pháp mạnh hơn vài phần, sức chế ngự địch nghiễm nhiên sẽ tăng lên. Quý thành chủ có thể tham khảo thêm tại đây.

Bổn trang xin được điểm qua Thập đại trận pháp uy lực danh chấn thiên hạ của Ngọa Long.

Mỗi trận pháp sẽ có những uy lực riêng, quý thành chủ hãy tự mình khám phá để có thể tìm ra thế trận phù hợp mà vận dụng lâu dài!