Phó bản ẩn Tứ Di Doanh

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang xin được giới thiệu về phó bản ẩn Tứ Di Doanh.

Để vào được phó bản ẩn Tứ Di Doanh, quý thành chủ phải vượt phó bản Biên cương - Tứ Di.

Khi đã hoàn thành xong phó bản, quý thành chủ nhấp chuột vào Tứ Di Doanh.

Đánh bại 4 võ tướng và quân đoàn Tứ Di Kỵ.

Đánh bại quân đoàn Tứ Di Kỵ sẽ có thể lấy được Hoàng Giáp.

Ngọa Long chúc quý thành chủ sớm hoàn thành phó bản ẩn, đoạt được vũ khí như ý!