Phó bản ẩn Thiên Thùy Đạo

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang xin được giới thiệu về phó bản ẩn Thiên Thùy Đạo.

Để vào được phó bản ẩn Thiên Thùy Đạo, quý thành chủ phải vượt phó bản Mã Đằng - Thiên Thủy.

Khi đã hoàn thành xong phó bản, quý thành chủ nhấp chuột vào Thiên Thủy Đạo.

Đánh bại Mã Siêu và Mã Đằng.

Đánh bại Mã Siêu sẽ có thể lấy được Kim Tước Kiếm.

Đánh bại Mã Đằng sẽ có thể lấy được Kim Tước Khải.

Ngọa Long chúc quý thành chủ sớm hoàn thành phó bản ẩn, đoạt được vũ khí như ý!