Phó bản ẩn Kho Ô Sào

Quý thành chủ kính mến,

Phó bản ẩn là một nơi không cần thiết phải vượt qua để lên cấp thành, tuy nhiên, nếu vào được phó bản ẩn chiến đấu sẽ có thể giành được những trang bị và vũ khí quý hiếm mà không thể đoạt hoặc mua bên ngoài.

Trong bài này, Ngọa Long bổn trang xin được giới thiệu về phó bản ẩn Kho Ô Sào.

Để phó bản ẩn Kho Ô Sào hiện lên, quý thành chủ phải vượt phó bản Viên Thiệu - Ô Sào.

Khi đã hoàn thành xong phó bản, quý thành chủ nhấp chuột vào Kho Ô Sào.

Đánh bại võ tướng Thuần Vu Quỳnh và Lữ Uy Hoàng.

Đánh bại Thuần Vu Quỳnh sẽ có thể lấy được đồ đỏ Chiêu Võ Giáp.

Đánh bại Lữ Uy Hoàng sẽ có thể lấy được đồ đỏ Liêu Nha Nhẫn.

Ngọa Long chúc quý thành chủ sớm hoàn thành phó bản ẩn, đoạt được vũ khí như ý!