Phó bản ẩn Hang Man Di

Quý thành chủ kính mến,

Phó bản ẩn là một nơi không cần thiết phải vượt qua để lên cấp thành, tuy nhiên, nếu vào được phó bản ẩn chiến đấu sẽ có thể giành được những trang bị và vũ khí quý hiếm mà không thể đoạt hoặc mua bên ngoài.

Trong bài này, Ngọa Long bổn trang xin được giới thiệu về phó bản ẩn Hang Man Di - một địa điểm nổi tiếng với các thành chủ muốn tranh đoạt Bách Thú Chiến Đồ Đao mỗi khi khai mở máy chủ mới.

Để vào được phó bản ẩn Hang Man Di, quý thành chủ phải vượt phó bản Mạnh Hoạch - Man Di.

Khi đã hoàn thành xong phó bản, quý thành chủ nhấp chuột vào Hang Man Di.

Đánh bại võ tướng Mạnh Hoạch và Mạnh Ưu.

Đánh bại Mạnh Hoạch sẽ có thể lấy được đồ tím Dương Khải.

Đánh bại Mạnh Ưu sẽ có thể lấy được đồ tím Bách Thú Chiến Đồ Đao.

Ngọa Long chúc quý thành chủ sớm hoàn thành phó bản ẩn, đoạt được trang bị như ý!