Phó bản ẩn Hang Địa Công

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang xin được giới thiệu về phó bản ẩn Hang Địa Công.

Để vào được phó bản ẩn Hang Địa Công, quý thành chủ phải vượt phó bản Trương Giác - Địa Công Trùng Sinh.

Khi đã hoàn thành xong phó bản, quý thành chủ nhấp chuột vào Hang Địa Công.

Đánh bại 4 võ tướng và 1 quân đoàn.

Đánh bại quân đoàn sẽ có thể lấy được Bế Phương Y.

Ngọa Long chúc quý thành chủ sớm hoàn thành phó bản ẩn, đoạt được vũ khí như ý!