Phó bản ẩn Dã Tùng Lâm

Quý thành chủ kính mến,

Trong bài viết này, Ngọa Long bổn trang xin được giới thiệu về phó bản ẩn Dã Tùng Lâm.

Để vào được phó bản ẩn Dã Tùng Lâm, quý thành chủ phải vượt phó bản Lưu Biểu - Kinh Châu.

Khi đã hoàn thành xong phó bản, quý thành chủ nhấp chuột vào Tân Sơn Đạo phía trên phó bản.

Đánh bại Tùng Lâm Tùng 1, Tùng Lâm Tùng 2, ba tướng Văn Sính, Khoái Lương và Lưu Biểu.

Đánh bại Khoái Lương sẽ có thể lấy được Phá Thương.

Đánh bại Lưu Biểu sẽ có thể lấy được Phong Giáp.

Đây là vũ khí vàng lợi hại với chỉ số rất cao.

Ngọa Long chúc quý thành chủ sớm hoàn thành phó bản ẩn, đoạt được vũ khí như ý!