Những hướng dẫn cơ bản

Ngọa Long xin được phép có đôi lời hướng dẫn sơ bộ về kiến trúc và các nhiệm vụ cơ bản. Mong rằng quý thành chủ sẽ sớm làm quen và nhập cuộc.

Kiến Trúc

Thành chính

Là kiến trúc quan trọng nhất trong Ngọa Long, thành chính quyết định cấp độ của nhân vật, cũng như giới hạn cấp độ tối đa của tất cả các kiến trúc còn lại. Khi thành chính đạt cấp độ nhất định sẽ mở thêm nhiều loại kiến trúc.

Thành Chính

Cửa hiệu

Là nơi mua bán, cường hóa trang bị. Có thể Phái để có cơ hội nhận được các trang bị quý hiếm.

Cửa hiệu

Giao diện cửa hiệu

Kho: Là nơi giữ các loại trang bị chưa trang bị của tướng. Thông qua kho để bán, giáng cấp vật phẩm. Có thể bấm vào Thêm để mở rộng một ô (tốn vàng)

Mua: Nơi mua các loại trang bị như vũ khí, phòng cụ, chiến mã, chiến pháp, dẫn binh.

Cường Hóa: Có thể cường hóa trang bị thông qua giao diện cường hóa. Cấp cường hóa trang bị giới hạn bởi cấp độ của Cửa Hiệu. Cấp độ cường hóa càng cao thì càng tốn bạc.

Phái: Thông qua chức năng này để nhận được nhiều trang bị quý hiếm. Có bốn cấp nhân vật. Nhân vật về sau thì tốn nhiều bạc hơn tuy nhiên có khả năng nhận được nhiều vật phẩm quý hơn.

Thao trường

Là nơi huấn luyện, chiêu mộ tướng. Nơi xác lập trận pháp, trang bị cho tướng. Cấp thao trường càng cao kinh nghiệm nhận được khi huấn luyện Tướng càng nhiều.

Thao trường

Giao diện thao trường

Võ Tướng: Nơi quản lý thông tin về các loại võ tướng, nơi trùng tu, chuyển chức, chuyển sinh.

Huấn Luyện: Huấn luyện là cách nhanh nhất để nâng cấp độ tướng, có nhiều loại huấn luyện tướng. Có thể dùng chiến công để tăng nhanh quá trình huấn luyện tướng.

Chiêu Mộ: Nơi quản lý các loại tướng thu phục được. Có thể chọn tướng để trọng dụng.

Trận: Nơi chọn, sắp xếp trận pháp.

Doanh trại

Từ cấp 16 trờ lên mỗi lần chiến đấu sẽ bị hao hụt binh lực. Doanh trại là nơi chiêu mộ thêm binh lực. Cấp doanh trại càng cao sẽ tăng số binh dự bị tối đa.

Doanh trại

Giao diện doanh trại

Chiêu Binh: Dùng Lúa để chiêu mộ binh lính.

Nghĩa binh: Chiêu mộ binh miễn phí (Có thời gian chờ, giới hạn số lần).

Phủ sách lược

Nơi tăng cấp các loại khoa kỹ cần chiến công. Tăng cấp khoa kỹ có thời gian chờ. Tăng cấp độ khoa kỹ càng cao thì càng tốn nhiều chiến công. Cấp độ Phủ Sách Lược càng cao thì học được càng nhiều khoa kỹ.

Phủ sách lược

Giao diện Phủ sách lược

Chợ

Nơi mua, bán lúa. Cấp độ chợ càng cao thì tăng giới hạn giao dịch lúa mỗi ngày. Giá lúa thay đỗi mỗi nửa giờ.

Chợ

Xưởng

Nơi sản xuất hàng hóa để bán. Cấp Xưởng càng cao thì cấp hàng hóa càng cao. Có thể bán vật phẩm cho người khác thông qua Thương Xã.

Xưởng

Giao diện sản xuất

Sản xuất có thời gian chờ, có thể dùng vàng để sản xuất nhanh hoặc tăng bạo kích khi sản xuất.

Phó bản

Phó bản là nơi quý thành chủ tấn công NPC, nhận được chiến công và trang bị, thu phục được võ tướng mới. Vượt qua các phó bản nhất định quý thành chủ mới có thể di chuyển tới các khu vực cao hơn.

Mỗi lần chiến đấu tốn một Quân lệnh. Quân lệnh mỗi nửa giờ khôi phục một cái. Dưới cấp 16 chiến đấu không tốn Quân lệnh. Có thể dùng vàng để mua quân lệnh.

Chiến đấu có thời gian chờ. Sau mỗi lần chiến đấu phải chờ một khoảng thời gian mới có thể đánh tiếp, có thể dùng vàng để xóa thời gian chờ. Đánh bại quân địch phía trước mới có thể tấn công quân địch phía sau.

Giao diện Phó bản

Tấn công NPC trong phó bản

Bảng kết quả chiến đấu

Khu vực

Khu vực: Nơi thành chính tọa lạc, xung quanh có các thành của người chơi khác. Có thể chiếm chư hầu khác thành thuộc địa (quý thành chủ phải đạt cấp 28 trở lên). Số lượng thuộc địa nhiều hay ít tùy thuộc vào uy danh của mình. Có thể chiếm thuộc địa của người khác.

Giao diện Khu vực

Thế Giới: Là khu vực gồm các nước lân cận. Có thể tấn công thành chủ khác nước để nhận uy danh. Chiến thắng thành chủ cấp độ cao hơn nhận được nhiều uy danh hơn. Sau khi bị tấn công, quý thành chủ sẽ được bảo vệ miễn chiến trong khoảng thời gian nhất định.

Giao diện Thế giới