Hướng dẫn Đệ tử nhận code

Qúy thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang xin được thông báo cách thức nhận thưởng của sự kiện Sư đồ Ngọa Long dành cho đệ tử như sau:

  • Đệ tử đăng nhập bằng tài khoản của mình.
  • Từ trang Báo danh, đệ tử nhấp vào Đệ tử nhận quà.
  • Đệ tử điền mã xác nhận, chọn Đồng ý.

Sau đó, hệ thống sẽ cung cấp mã code cho đệ tử ngay lập tức. Như vậy, đệ tử không cần thông qua sư phụ để nhận code những trước đây.

Hy vọng, các đệ tử sẽ cảm thấy thích thú hơn khi được tự mình nhận thưởng từ Ngọa Long!