Di chuyển về ba thế giới

Sau khi đánh bại loạn đảng Hoàng Cân - Quảng Tông, quý thành chủ được phép rời Trường An để di chuyển thành trì đến một trong ba thế giới: Bắc Bình của nước Ngụy, Vân Nam của nước Thục, Cối Kê của nước Ngô.

Lúc đầu, quý thành chủ đã chọn nước nào thì bây giờ hãy dời thành về đó.

Bắc Bình quanh năm tuyết phủ.

Vân Nam phong cảnh hữu tình.

Cối Kê sông nước mênh mông.

Đã dời thành trì đến thế giới mới. Nhiều thách thức khó khăn đang chờ quý thành chủ ở phía trước, trước tiên là dẹp nạn quân đoàn Đổng Trác. Quý thành chủ đã chuẩn bị kỹ càng chưa?