Chức năng Tuần tra

Chức năng Tuần tra chỉ được mở khi thành chủ đạt đẳng cấp 60 trở lên. Khi nhấp vào Dân cư sẽ có nút Tuần tra.

1. Tuần tra gồm 3 phần: Khu vực, Địa điểm Nhân vật.

2. Nút Tạo mới khi nhấp vào sẽ tốn 5000 bạc và sẽ ngẫu nhiên ra một hình khác.

3. Mỗi ngày có 4 lần Khôi phục lại (trở lại 4/4) lượt tuần tra vào lúc: 8h30, 12h30, 19h21h.

4. Tuần tra có thể nhận được: Bạc, Vàng, Tướng khí và có thể gặp được Người dân (NPC) trong thành.

Có 10 khu vực gồm

Có 10 địa điểm gồm

Ngoài ra có có 20 nhân vật ngẫu nhiên mà thành chủ sẽ gặp khi đi tuần tra. Hãy cùng Ngọa Long tìm hiểu họ là ai!