Cách xem các chỉ số tướng

Ngọa Long mạn phép hướng dẫn cách xem các chỉ số của tướng quân. Chúng tôi xin được lấy ví dụ của tướng Viên Anh.

Các chỉ số trong ô nhỏ

Bao gồm Chỉ huy, , Trí (1.1, 1.2, 1.7) có nghĩa là khi chuyển sinh 1 lần, chỉ số mới của tướng sẽ được cộng thêm những điểm này.

Ví dụ:

- Viên Anh đang có các chỉ số là 67, 57, 85, mỗi lần chuyển sinh sẽ cộng thêm 1.1, 1.2, 1.7.

- Các số lẻ sẽ không được hiển thị nhưng vẫn được lưu trong hệ thống để cộng dồn.

- Sau khỉ chuyển sinh lần 1, chỉ số hiển thị sẽ là 68, 58, 86.

- Sau khỉ chuyển sinh lần 5, chỉ số hiển thị sẽ là 73, 63, 93.

- Sau khỉ chuyển sinh lần 10, chỉ số hiển thị sẽ là 77, 67, 100.

Diễn giải

Tướng: Đẳng cấp tướng.

Chỉ huy: Khả năng đánh damge thường và thủ damge thường của tướng (damge do vũ khí gây ra).

: Khả năng đánh damge skill và thủ damge skill của tướng (damge do ngựa gây ra).

Trí: Khả năng đánh damge mưu và thủ damge mưu của tướng (damge do sách gây ra).

Lính: Số lượng lính (tính cả cộng thêm do trang bị).

Chức: Biểu thị độ trưởng thành, loại lính mà tướng mang theo.

Kỹ: Biểu thị kỹ năng của tướng.

Quý thành chủ có thể tham gia thảo luận chủ đề này tại đây.