Cách tính sức chiến đấu

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang xin được giới thiệu bài viết về cách tính sức chiến đấu đang được tranh luận rất sôi nổi tại diễn đàn Ngọa Long. Các thành chủ có thể dựa vào cách tính này mà tương đối quy ra được sức chiến đấu của mình.

Tuy không chính xác 100% với từng thành chủ, nhưng đây khả dĩ là một cách giúp các thành chủ minh bạch hơn về sức chiến đấu. Qua đó có thể tự mình tăng sức đấu của bản thân.

Hình ảnh minh họa sức chiến đấu tại máy chủ Thổ Long:

Cách tính như sau:

 • 1. Cấp thành chính x 10 điểm sức chiến đấu.
 • 2. Tầng Tháp thí luyện đã vượt x 1 điểm sức chiến đấu.
 • 3. Cấp trang bị x 1 điểm sức chiến đấu.
 • 4. Tổng điểm thuộc tính của trang bị x 1 điểm sức chiến đấu.
 • 5. Tổng điểm thuộc tính của võ tướng x 1 điểm sức chiến đấu.
 • 6. Dẫn binh, mỗi 100 binh lính x 1 điểm sức chiến đấu.
 • 7. Cấp võ hồn x 20 điểm sức chiến đấu.

Ví dụ:

 • 1. Cấp thành chính là 150 --> 1.500 điểm.
 • 2. TTL vượt qua 130 tầng --> 130 điểm.
 • 3. Cấp trang bị full set 5 võ tướng tham chiến là 130 --> 130 x 7 x 5 = 4.550 điểm.
 • 4. Tổng điểm thuộc tính bạo đánh né của trang bị (full set 5 võ tướng tham chiến) là 2.100 --> 2.100 điểm.
 • 5. Tổng điểm thuộc tính Chỉ huy, Võ, Trí của 5 võ tướng tham chiến là 1.800 --> 1.800 điểm.
 • 6. Tổng dẫn binh của 5 võ tướng tham chiến là 222.000 --> 222.000 /100 x 1 = 2.220 điểm.
 • 7. Tổng cấp võ hồn của 5 võ tướng tham chiến là 55 --> 55 x 20 = 1.100.
 • Như vậy tính tổng 1 đến 7 ta sẽ có 1500 + 130 + 4550 + 2100 + 1800 + 2220 + 1100 = 13.400 sức chiến đấu.

Để bàn luận về bài viết, các thành chủ có thể vào đây.

Bổn trang kính báo!