2 bước nâng cấp trang bị tím thành cam

Quý thành chủ kính mến,

Trong game Ngọa Long, quý thành chủ có thể tiến hành nâng cấp trang bị tím thành trang bị cam 120 thông qua 2 bước Đúc như sau.

Sau khi có trang bị tím, quý thành chủ có thể tiến hành Đúc để trang bị tím thành trang bị Ứng Long (ghép trang bị tím và 2 Ứng Long Châu để Đúc được trang bị Ứng Long).

Sau khi có trang bị Ứng Long, quý thành chủ có thể Đúc từ trang bị Ứng Long thành trang bị cam Chúc Âm với các nguyên liệu theo yêu cầu.

Chúc quý thành chủ có thể đúc được trang bị cam ưng ý!

Bổn trang kính báo!