Android

Tin hướng dẫn

Cách xem các chỉ số tướng

10-12-2011


Ngọa Long mạn phép hướng dẫn cách xem các chỉ số của tướng quân. Chúng tôi xin được lấy ví dụ của tướng Viên Anh.

Các chỉ số trong ô nhỏ

Bao gồm Chỉ huy, , Trí (1.1, 1.2, 1.7) có nghĩa là khi chuyển sinh 1 lần, chỉ số mới của tướng sẽ được cộng thêm những điểm này.

Ví dụ:

- Viên Anh đang có các chỉ số là 67, 57, 85, mỗi lần chuyển sinh sẽ cộng thêm 1.1, 1.2, 1.7.

- Các số lẻ sẽ không được hiển thị nhưng vẫn được lưu trong hệ thống để cộng dồn.

- Sau khỉ chuyển sinh lần 1, chỉ số hiển thị sẽ là 68, 58, 86.

- Sau khỉ chuyển sinh lần 5, chỉ số hiển thị sẽ là 73, 63, 93.

- Sau khỉ chuyển sinh lần 10, chỉ số hiển thị sẽ là 77, 67, 100.

Diễn giải

Tướng: Đẳng cấp tướng.

Chỉ huy: Khả năng đánh damge thường và thủ damge thường của tướng (damge do vũ khí gây ra).

: Khả năng đánh damge skill và thủ damge skill của tướng (damge do ngựa gây ra).

Trí: Khả năng đánh damge mưu và thủ damge mưu của tướng (damge do sách gây ra).

Lính: Số lượng lính (tính cả cộng thêm do trang bị).

Chức: Biểu thị độ trưởng thành, loại lính mà tướng mang theo.

Kỹ: Biểu thị kỹ năng của tướng.

Quý thành chủ có thể tham gia thảo luận chủ đề này tại đây.

Ngọa Long
Bình Tam Quốc - Định Thiên Hạ

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật

X